Leerplicht Verordening

Artikel 2, eerste lid, onderdeel a

1. Een ouder draagt zorg dat de jongere:
a. overeenkomstig de bepalingen van deze landsverordening is ingeschreven als leerling van een school en

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b (Translated)

1. Een ouder kan op een daartoe strekkend schriftelijk en voldoende gedocumenteerd verzoek, geheel of gedeeltelijk, ontheffing krijgen van de verplichting tot naleving van het gebod bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, voor een jongere:
b. die als leerling staat ingeschreven aan een buiten Aruba gevestigde en aldaar als zodanig erkende onderwijsinstelling;

Artikel 3, derde lid (Translated)

3. Een ontheffing op grond van het eerste lid, onderdeel b, wordt slechts verleend, indien het verzoek daartoe vergezeld is van een recente verklaring van het hoofd van de desbetreffende buitenlandse onderwijsinstelling dat de jongere aldaar is ingeschreven of naar zijn verwachting zal worden ingeschreven, en van gegevens waaruit ten minste blijkt dat het onderwijs aan de onderwijsinstelling aansluiting geeft aan door of vanwege de desbetreffende staat gegeven vervolgonderwijs.

Artikel 3, vierde en vijfde lid

4. Ontheffingen worden verleend door de Minister; hij beslist binnen dertig dagen na ontvangst daarvan op een verzoek. De beschikking van de minister is schriftelijk en bevat, in geval van afwijzing, de redenen daarvoor.
5. Ontheffingen hebben, indien het betreft een ontheffing als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, tenzij de ontheffing anders vermeldt, een onbeperkte geldig-heidsduur, en gelden, indien het betreft een ontheffing als bedoeld in het eerste lid, onderdelen b of c, tot het einde van dat schooljaar.

 

English Translation

 

Compulsory Education Act

Article 3, first section, part b (Translated)

1. A parent may obtain partial or complete exemption of executing their lawful commanded duty by filling a written and a well documented appeal, as mentioned in article 2, first section, part a, for a minor:
b. that is enrolled as a student in an educational institute, established abroad (outside Aruba) and recognized as such, in relevant country.

Article 3, third section (Translated)

3. A exemption on basis on the first part, section b, will only be granted, if the appeal is accompanied with a recent declaration of the director of the relevant overseas educational institute where the minor is enrolled or to his expectation will be enrolled. Also information from which it is at least proven that the educational institute can guarantee the continuation of the educational process as required by the country or state where the educational institute is established. 

Disclaimer:

The translations of all documents published by the "Homeschooling on Aruba" website were prepared with the utmost care and are placed on this website for informational purposes only. The "Homeschooling on Aruba" website, neither its owner warrants the accuracy, reliability, or timeliness of any information translated and shall not be liable for any losses caused by such reliance on the accuracy, reliability, or timeliness of such information. While every effort is made to ensure the accuracy of the translation, portions may be incorrect. Any person or entity who relies on information obtained from this website does so at his or her own risk.

In all cases, the Dutch documents shall be decisive.
Make a Free Website with Yola.